Index of /wmp/AutoPatches/prls/


Last-modified            Size Name
13 Aug 2020 14:11:04         1024 ../
27 Nov 2009 16:21:08         1116 prls-0607g.xml
27 Nov 2009 16:21:09          25 prls-0607g.xml.dif
27 Nov 2009 16:21:11         764 prls-0607g.xml.klz
12 Oct 2007 16:05:07        18299 prls-updcfg.xml